سمند

ماکت سازی سمند روش نوینی جهت تفهیم بهتر یک پروژه و اجرای صحیح آن است. از آن رو ما برای مشتریانمان نمونه ماکت های درخواستی آنها را با دقیق ترین روش ساخته تا جهت اجرای پروژه اصلی ریز ترین موارد را مد نظر قرار دهند.

نمونه ماکت های اجرایی توسط ما بصورت تصویری نمایش داده شده اند.